De aanbevelingen van de Dag Zonder Krediet 2014

Het platform wil mensen sensibiliseren tegen de gevaren van al te gemakkelijk en overantwoord krediet en schuldoverlast maar daarnaast ook de overheid interpelleren in de hoop zo te komen tot een betere (wettelijke) bescherming van de consument en vooral de meer kwetsbare consument. Het hoofdthema in 2014 is: “Ondertekening niet om het even wat!”. De 17 organisaties, gegroepeerd onder het platform « Dag zonder Krediet » vragen dan ook dat de overheid inzake deze materie de nodige maatregelen treft:

  • De reclamewijsheid van consumenten, in het bijzonder van kinderen en jongeren, moet verhoogd worden rekening houdende met alle huidige reclamevormen (reclames via mail of telefoon, gepersonaliseerde reclames op sociale netwerksites en op mobiele applicaties,…). Dit kan onder meer door reclamewijsheid als thema te integreren in het onderwijs, door hieromtrent sensibiliseringscampagnes te voeren en door gerichte voorlichtings- en sensibiliseringscampagnes te voorzien voor ouders.
  • Er moet een algemeen verbod op ongevraagde reclames via mail of telefoon ingevoerd worden: enkel wie voorafgaandelijk nadrukkelijk toestemming verleend heeft, kan dergelijke reclames nog ontvangen.
  • De algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden moeten steeds effectief aan de consument overhandigd worden. Het louter opnemen van clausules in het contract waarin de consument erkent deze ontvangen en aanvaard te hebben, moet bijgevolg verboden worden.
  • Er moet toegezien worden op de leesbaarheid van contracten en van algemene voorwaarden, onder meer door het inschakelen van organisaties die gespecialiseerd zijn in het gebruik van klare taal.
  • Deze controlediensten (o.m. de Economische Inspectie) moeten het naleven van de precontractuele informatieverplichtingen door verkopers proactief controleren, onder meer door het benutten van nieuwe mogelijkheden op het vlak van het inzetten van mystery shoppers. Zij moeten hierbij een bijzondere aandacht besteden aan de oneerlijke, misleidende en agressieve verkoopspraktijken en reclames die verspreid worden via internet, sociale media, SMS, games, apps, huis-aan-huiverkopen…

Klik hierna voor de integrale versie van de Aanbevelingen 2014 van De Dag Zonder Krediet.