Platform

Het Platform Dag Zonder Krediet wil vooral het brede publiek waarschuwen en sensibiliseren voor de gevaren van ‘gemakkelijk krediet’ en schuldoverlast. Ook consumentenrechten van elkeen staan centraal.

Daarom organiseert het platform elk jaar (gedurende een week) de Dag Zonder Krediet. Dan worden o.a. via straatacties mensen aangesproken, wordt informatief materiaal verspreid enz. Telkens zoekt het platform hiervoor ook media-aandacht om de boodschap van het Platform Dag Zonder Krediet zo breed mogelijk te verspreiden bij het publiek.

Nieuw voor Vlaanderen sinds 2013  is hierbij dat de acties gedragen en grotendeels ook voorbereid en georganiseerd worden door de (nieuwe) regionale samenwerkingsverbanden schuldpreventie “BudgetInZicht” (BIZ) (klik hierna voor meer informatie over deze samenwerkingsverbanden) wiens opdrachten ten dele in de lijn liggen van de doelstellingen van het Platform Dag Zonder Krediet.

Het platform overhandigt tijdens de week van de Dag Zonder Krediet ook een aantal (juridische) aanbevelingen over krediet, consumentenrechten en het voorkomen van schuldoverlast aan politici en andere beleidsmakers. Bedoeling is dat hierna wetten en bepaalde praktijken worden aangepast, bestreden of net aangemoedigd.

Het Platform Dag Zonder Krediet bestaat uit de volgende 30 Vlaamse, Brusselse en Waalse organisaties:

De Gezinsbond
De Gezinsbond is pluralistisch en democratisch samengesteld en zet zich in voor alle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Ze verdedigen de belangen van de gezinnen, los van religieuze, ideologische of politieke opvattingen en los van de samenstelling van het gezin (grote en jonge gezinnen, grootouders, gezinnen met veel of weinig kinderen, éénoudergezinnen, gehuwden of samenwonenden, nieuw-samengestelde gezinnen, enz.).

Contact: Troonstraat 125, 1050 Brussel – info@gezinsbond.be www.gezinsbond.be

FEMMA
Femma (ex-KAV) is een vereniging met 110.000 leden in Vlaanderen en Brussel. Geëngageerde vrijwilligers maken en dragen deze organisatie. Hun deur staat open voor alle vrouwen. En in het bijzonder voor vrouwen met minder kansen.  Hun missie: Femma schept ontmoetingskansen, beweegt vrouwen en verdedigt hun belangen. Zo bouwen ze  aan een wereld waarin elke vrouw zich ontplooit. Rechtvaardigheid en solidariteit inspireren hen.

Contact: Bieke Verhoelst – Urbain Britsierstraat, 5 – 1030 Brussel – 02/246.51.11

JOC/F
Het JOC/F is de Franstalige tegenhanger van Femma (ex-KAV) in België en opereert onder gelijkaardige omstandigheden en met dezelfde doelstellingen voor ogen.

Contact: Marie Gerard – Rue des Moucherons 3 – 1000 Brussel – 02/513.79.12 – marie.gerard@joc.be

ACV
Het ACV is een vakbond met 1,7 miljoen leden. Het verdedigt de werknemers door werkgevers en regeringen. Het ACV is uiteraard en in de eerste plaats een heel sterke vakbeweging, een basisbeweging met meer dan 80.000 militanten die syndicaal actief zijn in hun onderneming of instelling, in hun gemeente of hun gewest.Het is ook een sterke dienstverslenende organisatie. In meer dan 150 dienstencentra (387 contactpunten) door personeelsleden wordt de ACV-service geleverd: uitbetaling van werkloosheidsvergoeding, juridische bijstand, hulp bij allerlei administratieve formaliteiten rond werk, werkloosheid, sociale uitkeringen, tijdkrediet…

Contact: Isabelle Barez – Chaussée de Haecht, 579 – 1030 Bruxelles – 02/246.31.11 – u99ibr@acv-csc.bewww.csc-en-ligne.be

ABVV
Het ABVV, het Algemeen Belgisch Vakverbond, een begrip in ons sociaal-economisch en politiek gebeuren. Meer dan honderd jaar oud, maar moderner en enthousiaster dan ooit. Met zo’n 1,4 miljoen leden en duizenden militanten, actief in privébedrijven en in de openbare sector. Je kent ze wel, de mannen en vrouwen met rode hesjes in acties en betogingen. Met passie en inzet ijveren ze voor solidariteit, rechtvaardigheid, gelijkheid en een kwalitatieve leef- en werkomgeving, dag in, dag uit, ook minder opvallend in allerlei advies- en beheersorganen.

Contact: Sébastien Storme, Rue Haute, 42 – 1000 Bruxelles – 02/506.82.11 – sebastien.storme@fgtb.bewww.abvv.be

Netwerk Tegen Armoede
In het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen, werken een vijftigtal verenigingen samen met het uiteindelijke doel armoede en sociale uitsluiting uit te bannen. In de verenigingen staan mensen die in armoede leven centraal. Zij nemen er op alle niveaus het woord. De verenigingen gaan actief op zoek naar mensen die in armoede leven om hen te betrekken bij de werking, hen het woord te geven, te ondersteunen om meer greep te krijgen op hun eigen situatie en in actie te komen tegen maatschappelijke onrechtvaardigheden.
De verenigingen kunnen voor ondersteuning van hun werking beroep doen op het team van het Vlaams Netwerk. Ook de onderlinge uitwisseling van ervaringen, visies, succesverhalen en leerprocessen tussen de verenigingen is een belangrijke opdracht voor het Vlaams Netwerk. Rond de thema’s wonen, gezondheid, werk en onderwijs gaat het Vlaams Netwerk actief op zoek naar informatie, ervaringen van mensen in armoede en bondgenoten om voorstellen en acties te doen die leiden naar beleidsbeïnvloeding, met het oog op het creëren van een beleid dat armoede voorkomt en wegwerkt. Op verzoek van de aangesloten verenigingen neemt het Vlaams Netwerk ook andere thema’s op in haar contacten met de overheid. Het Vlaams Netwerk bundelt de meningen en ervaringen en stapt ermee naar de overheid. Vriendelijk als het kan, kwaad als het moet.
Via vorming aan overheidsinstanties, organisaties en opleidingen die willen samenwerken met mensen in armoede wil het Vlaams Netwerk inzicht geven in hoe armen zelf hun situatie en de reacties erop ervaren en analyseren. Het Vlaams Netwerk tracht daarnaast ook de negatieve beeldvorming rond mensen die in armoede leven te doorbreken.

Contact: Frederic Vanhauwaert – Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw – Vooruitgangstraat 323, bus 6 – 1030 Brussel – Tel 02/204.06.56 – GSM 0473/56.28.68 – Fax 02/204.06.59 – frederic.vanhauwaert@netwerktegenarmoede.be –  www.netwerktegenarmoede.be

CEBUD
Als onafhankelijk advies- en onderzoekscentrum draagt Cebud actief bij aan een inclusieve samenleving door:

 • consumenten financieel weerbaar te maken;
 • de competenties van intermediairs te versterken;
 • beleidsvoerders te informeren en te adviseren.

Hiervoor baseren ze zich op kwaliteitsvol wetenschappelijk onderzoek en werken ze samen met relevante stakeholders in binnen- en buitenland.

Contact: Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel, Belgium – info@cebud.bewww.cebud.be

Vlaams Centrum Schuldenlast vzw –> SAM, steunpunt Mens en Samenleving
Het Vlaams Centrum Schuldenlast zorgt voor informatie en ondersteuning van alle Vlaamse instellingen met een erkenning voor schuldbemiddeling, zodat die hun werk op de kwalitatief best mogelijke manier kunnen realiseren. Het Vlaams Centrum Schuldenlast zorgt concreet:

 • voor basisvorming met betrekking tot schuldbemiddeling en verdiepingsmodules over juridische en methodologische aspecten.
 • voor een vademecum ten behoeve van de schuldbemiddelaars, dat voortdurend geactualiseerd wordt
 • voor juridische ondersteuning waar de diensten schuldbemiddeling beroep kunnen op doen
 • voor informatie over de evoluties in het recht, de nieuwe reglementeringen en alle andere vraagstukken die met schuldbemiddeling te maken hebben.

Sinds 1 januari 2018 bestaat het Vlaams Centrum Schuldenlast. Samen met andere steunpunten is ze gefusioneerd tot SAM, steunpunt Mens en Samenleving, waarbinnen het ‘team schulden’ de taken en opdrachten oppakt die voorheen door het Vlaams Centrum Schuldenlast werden waargenomen. De opname binnen deze groter organisatie zal toelaten om ter zake ook meer inter- en intra-sectoraal te werk te gaan.

Contact:: Min Berghmans – 0474/82.05.23 – min.berghmans@samvzw.be – www.samvzw.be (en www.vlaamscentrumschuldenlast.be)

BIZ Noord-West-Vlaanderen
In 2011 werden 15 projecten goedgekeurd door de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen waarbij OCMW’s, OCMW-verenigingen en verenigingen waar armen het woord nemen, onder budgethouderschap van de CAW’s samen werken rond:

 • kwaliteitsvolle schuldhulpverlening
 • lerende netwerken
 • preventie

Sinds 2014 worden de samenwerkingsverbanden structureel gefinancierd en zijn ze allen actief onder de naam “BudgetInZicht (BIZ)”. Na een fusiegolf van CAW’s gaat het anno 2015 nog over 11 samenwerkingsverbanden.

Contact: Jens Jaecques (projectcoördinator): jensjaecques@cawregiobrugge.be & Joke Geldhof (projectmedewerker): jokegeldhof@cawregiobrugge.bewww.budgetinzicht-noordwestvlaanderen.be

BIZ Centraal-West-Vlaanderen
In 2011 werden 15 projecten goedgekeurd door de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen waarbij OCMW’s, OCMW-verenigingen en verenigingen waar armen het woord nemen, onder budgethouderschap van de CAW’s samen werken rond:

 • kwaliteitsvolle schuldhulpverlening
 • lerende netwerken
 • preventie

Sinds 2014 worden de samenwerkingsverbanden structureel gefinancierd en zijn ze allen actief onder de naam “BudgetInZicht (BIZ)”. Na een fusiegolf van CAW’s gaat het anno 2015 nog over 11 samenwerkingsverbanden.

Contact: Eveline Bohez: eveline.bohez@cawcentraalwestvlaanderen.bewww.biz – centraalwestvlaanderen.be

BIZ Zuid-West-Vlaanderen
In 2011 werden 15 projecten goedgekeurd door de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen waarbij OCMW’s, OCMW-verenigingen en verenigingen waar armen het woord nemen, onder budgethouderschap van de CAW’s samen werken rond:

 • kwaliteitsvolle schuldhulpverlening
 • lerende netwerken
 • preventie

Sinds 2014 worden de samenwerkingsverbanden structureel gefinancierd en zijn ze allen actief onder de naam “BudgetInZicht (BIZ)”. Na een fusiegolf van CAW’s gaat het anno 2015 nog over 11 samenwerkingsverbanden.

Contact: Liesbet Mullie: liesbet.mullie@cawzuidwestvlaanderen.be & Annemie Vanhooren: annemie.vanhooren@cawzuidwestvlaanderen.be

BIZ Oost-Vlaanderen
In 2011 werden 15 projecten goedgekeurd door de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen waarbij OCMW’s, OCMW-verenigingen en verenigingen waar armen het woord nemen, onder budgethouderschap van de CAW’s samen werken rond:

 • kwaliteitsvolle schuldhulpverlening
 • lerende netwerken
 • preventie

Sinds 2014 worden de samenwerkingsverbanden structureel gefinancierd en zijn ze allen actief onder de naam “BudgetInZicht (BIZ)”. Na een fusiegolf van CAW’s gaat het anno 2015 nog over 11 samenwerkingsverbanden.

Contact: Regio Waasland: Marijke De Bruyn: marijke.debruyn@cawoostvlaanderen.be & Wendy Vercruyssen: wendy.vercruyssen@cawoostvlaanderen.be
Contact: Regio Dendermonde: Melanie Pince: melaniepince@cawoostvlaanderen.be
Contact: Regio Gent-Eeklo: Veerle van Mossevelde: veerlevanmossevelde@cawoostvlaanderen.be & Joke De Clerck: joke.de.clerck@cawsgenteeklo.be
Contact: Regio Aalst en Zuid-Oost Vlaanderen: Jasmien Camaert: jasmiencaemaert@cawoostvlaanderen.be & Peter Vercauteren: peter.vercauteren@cawra.be

BIZ Halle-Vilvoorde
In 2011 werden 15 projecten goedgekeurd door de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen waarbij OCMW’s, OCMW-verenigingen en verenigingen waar armen het woord nemen, onder budgethouderschap van de CAW’s samen werken rond:

 • kwaliteitsvolle schuldhulpverlening
 • lerende netwerken
 • preventie

Sinds 2014 worden de samenwerkingsverbanden structureel gefinancierd en zijn ze allen actief onder de naam “BudgetInZicht (BIZ)”. Na een fusiegolf van CAW’s gaat het anno 2015 nog over 11 samenwerkingsverbanden.

Contact: Katrien Sulmon: katrien.sulmon@cawhallevilvoorde.be & Jelle Lauwers: jelle.lauwers@cawhallevilvoorde.be

BIZ Brussel
In 2011 werden 15 projecten goedgekeurd door de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen waarbij OCMW’s, OCMW-verenigingen en verenigingen waar armen het woord nemen, onder budgethouderschap van de CAW’s samen werken rond:

 • kwaliteitsvolle schuldhulpverlening
 • lerende netwerken
 • preventie

Sinds 2014 worden de samenwerkingsverbanden structureel gefinancierd en zijn ze allen actief onder de naam “BudgetInZicht (BIZ)”. Na een fusiegolf van CAW’s gaat het anno 2015 nog over 11 samenwerkingsverbanden.

Contact: Wietske Van Gils: wietske.vangils@cawbrussel.be – http://bizbrussel.wordpress.com/

BIZ Oost-Brabant
In 2011 werden 15 projecten goedgekeurd door de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen waarbij OCMW’s, OCMW-verenigingen en verenigingen waar armen het woord nemen, onder budgethouderschap van de CAW’s samen werken rond:

 • kwaliteitsvolle schuldhulpverlening
 • lerende netwerken
 • preventie

Sinds 2014 worden de samenwerkingsverbanden structureel gefinancierd en zijn ze allen actief onder de naam “BudgetInZicht (BIZ)”. Na een fusiegolf van CAW’s gaat het anno 2015 nog over 11 samenwerkingsverbanden.

Contact: Godelieve Winckelmans: godelieve.winckelmans@cawoostbrabant.be

BIZ Boom-Mechelen-Lier
In 2011 werden 15 projecten goedgekeurd door de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen waarbij OCMW’s, OCMW-verenigingen en verenigingen waar armen het woord nemen, onder budgethouderschap van de CAW’s samen werken rond:

 • kwaliteitsvolle schuldhulpverlening
 • lerende netwerken
 • preventie

Sinds 2014 worden de samenwerkingsverbanden structureel gefinancierd en zijn ze allen actief onder de naam “BudgetInZicht (BIZ)”. Na een fusiegolf van CAW’s gaat het anno 2015 nog over 11 samenwerkingsverbanden.

Contact: Silke Heylen: silke.heylen@cawboommechelenlier.be

BIZ Antwerpen
In 2011 werden 15 projecten goedgekeurd door de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen waarbij OCMW’s, OCMW-verenigingen en verenigingen waar armen het woord nemen, onder budgethouderschap van de CAW’s samen werken rond:

 • kwaliteitsvolle schuldhulpverlening
 • lerende netwerken
 • preventie

Sinds 2014 worden de samenwerkingsverbanden structureel gefinancierd en zijn ze allen actief onder de naam “BudgetInZicht (BIZ)”. Na een fusiegolf van CAW’s gaat het anno 2015 nog over 11 samenwerkingsverbanden.

Contact: Lies Uytterhoeven: lies.uytterhoeven@cawantwerpen.be & Griet Debussche: griet.debussche@cawantwerpen.be

BIZ Kempen
In 2011 werden 15 projecten goedgekeurd door de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen waarbij OCMW’s, OCMW-verenigingen en verenigingen waar armen het woord nemen, onder budgethouderschap van de CAW’s samen werken rond:

 • kwaliteitsvolle schuldhulpverlening
 • lerende netwerken
 • preventie

Sinds 2014 worden de samenwerkingsverbanden structureel gefinancierd en zijn ze allen actief onder de naam “BudgetInZicht (BIZ)”. Na een fusiegolf van CAW’s gaat het anno 2015 nog over 11 samenwerkingsverbanden.

Contact: Kevin Verborgt: kevin.verborgt@cawdekempen.be & Johan Van Baekel: johan.vanbaekel@cawdekempen.bewww.biz-kempen.be

BIZ Limburg
In 2011 werden 15 projecten goedgekeurd door de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen waarbij OCMW’s, OCMW-verenigingen en verenigingen waar armen het woord nemen, onder budgethouderschap van de CAW’s samen werken rond:

 • kwaliteitsvolle schuldhulpverlening
 • lerende netwerken
 • preventie

Sinds 2014 worden de samenwerkingsverbanden structureel gefinancierd en zijn ze allen actief onder de naam “BudgetInZicht (BIZ)”. Na een fusiegolf van CAW’s gaat het anno 2015 nog over 11 samenwerkingsverbanden.

Contact: My De Wilde: my.dewilde@cawlimburg.be & Ken Sandeman: ken.sandeman@cawlimburg.be

Brussels Steunpunt voor Diensten Schuldbemiddeling (vroeger: Grepa)
Het centrum voor steun aan de diensten schuldbemiddeling van de regio Brussel-hoofdstad krijgt subsidies van Cocom en Cocof. Het heeft als belangrijkste opdracht de werking van de diensten schuldbemiddeling te ondersteunen, zowel de publieke (opgericht door de OCMW’s) als die uit de verenigingssector. Het Centrum brengt de schuldbemiddelaars samen om ervaringen uit te wisselen, de wetgevende ontwikkelingen op te volgen en werkinstrumenten op punt te stellen. Het organiseert regelmatig ontmoetingen met de overheid, de gerechtelijke instanties en de kredietverleners. Het Centrum buigt zich ook over aanverwante thema’s. Het wil ook hulp bieden aan mensen die gebukt gaan onder een overmatige schuldenlast. Het zorgt voor preventie en informatie en verwijst naar de werking van allerlei diensten. Het Centrum maakt deel uit van de vzw GREPA die als doel heeft mensen optimale juridische hulp te geven.

Contact: Anne Defossez – Jubelfeestlaan, 153-155-1080 Brussel – 02/217.88.05 – anne.defossez@grepa.bewww.grepa.be

Equipes Populaires
Equipes Populaires is een socio-culturele beweging die, in de Franstalige Gemeenschap, mensen en groepen samenbrengt die streven naar een meer gelijkwaardige en meer solidaire maatschappij. De groepen voeren op plaatselijk niveau actie voor actief, kritisch en solidair burgerschap en voor werkelijke participatie aan het maatschappelijk debat en aan de besluitvorming. Ze beogen een beter welzijn voor iedereen . Dit willen ze bekomen door op een solidaire manier collectieve antwoorden te formuleren op de maatschappelijke onrechtvaardigheden en ongelijkheden.
“Werk maken van een verantwoordelijk consumptie” is sinds enkele jaren het belangrijkste actieterrein van de Equipes Populaires. De Dag zonder krediet die sinds 2004 georganiseerd wordt, beantwoordt aan dit doel. De beweging reflecteert ook over de economische context die ertoe aanzet steeds meer te consumeren wat leidt tot een steeds grotere sociale ongelijkheid. Equipes Populaires is een vzw en deelorganisatie van de MOC.

Contact: Monique Van Dieren – route de Gembloux, 48 – 5002 St Servais 081/73.40.86 – vandieren@e-p.bewww.e-p.be

Groupe Action Surendettement (GAS)
GAS is een vereniging, opgericht op basis van hoofdstuk XII van de organieke wet op de OCMW’s van 8 juli 1976. Ze bestaat uit de OCMW’s van Aarlen, Durbuy, La Roche, Marche, Martelange, Musson, Rouvroy, Saint-Léger en de provincie Luxemburg. De vereniging werkt in de provincie Luxemburg een sociaal strijdbeleid tegen de overmatige schuldenlast uit (behandeling-preventie-informatie).
GAS wordt erkend door de Waalse Regio als referentiecentrum i.v.m. schuldbemiddeling en als dienst schuldbemiddeling.

Contact: Geneviève Dusausoit – Grand’rue, 4 – Bte 2 – 6630 Martelange – 036/60.20.86 – gas.prevention@skynet.bewww.bastogne.be

Centre de Référence du Hainaut (CRéNo)
Het ‘Centre de référence’ is vooral actief op 2 terreinen: technische en juridische bijstand aan de diensten schuldbemiddeling en het voorkomen van overmatige schuldenlast.
Wat de technische en juridische bijstand aan diensten schuldbemiddeling betreft, organiseert het ‘Centre de référence’ opleidingen met betrekking tot schuldbemiddeling.
Het centrum neemt ook deel aan bijeenkomsten van gerechtelijke schuldbemiddelaars om te proberen oplossingen te formuleren en suggesties te geven voor concrete gevallen.
Het ‘Centre de référence’ kan ook de afhandeling van ‘moeilijke’ schuldbemiddelingsdossiers opnemen.
Wat het voorkomen van overmatige schuldenlast betreft, zorgt het Centrum voor preventieactiviteiten: op vraag van scholen of andere instellingen begeleidt het Centrum groepsactiviteiten over thema’s die rechtstreeks verband hebben met overmatige schuldenlast of consumptie in het algemeen en oor het aanmaken van didactisch materiaal

Contact: Valérie Gehain – Chaussée de Jolimont, 263 – 7100 Haine St Pierre – 064/84.22.91 centreref@hotmail.comwww.creno.be

Le Centre de Référence de Liège (GILS)
Le Groupement d’Initiative pour la Lutte contre le Surendettement a été créé en juin 2007 sous forme d’une association de CPAS de l’agglomération liégeoise et de Verviers.
Le G.I.L.S. a obtenu, le 8 octobre 2008, l’agrément de la Région Wallonne en tant que Centre de référence en matière de médiation de dettes. Son champ d’action s’étend à la Province de Liège à l’exception des communes germanophones.
Il apporte une assistance en matière juridique (information, documentation,..) et technique aux Services de médiation de dettes.
Par ailleurs, le G.I.L.S. a pour mission de soutenir et/ou développer des actions préventives ciblant divers publics et de nature à sensibiliser à la gestion du budget, favoriser une consommation responsable et informer sur les risques du crédit.
Contact: Fabienne Jamaigne – Avenue Roi Baudouin, 29 à 4432 Alleur – 04/246.52.14 – fax 04/246.59.92 – coordinateur@cdr-gils.be

L’ Action Sociale du Brabant Wallon (cellule consumériste)
La cellule consumériste de l’action sociale du Brabant Wallon est un service local d’aides et d’actions sociales en matière de lutte contre le surendettement. Son rôle est d’avoir une approche préventive de la problématique du surendettement et de la surconsommation. Cette cellule propose des animations, des outils pédagogiques, des campagnes de prévention et de sensibilisation destinées à un public très large et portant sur différents thèmes :

 • Le budget ;
 • Les crédits ;
 • Les arnaques ;
 • La Publicité ;
 • L’argent de poche ;
 • Comment réduire sa facture santé ;
 • L’énergie, etc.

Contact:  Jessica Gillain – Rue Saint-André, 1 à 1400 Nivelles – 067/21.36.23 – cellule.consu@mutsoc.be

Le Réseau Financement Alternatif (RFA)
Le réseau informe et sensibilise le public à davantage d’éthique et de solidarité dans les rapports à l’argent et est instigateur de débats, initiateur de réflexions et développeur de pistes novatrices en matière de finance éthique et solidaire ;
Il promeut le développement de nouveaux outils/mécanismes financiers à caractère éthique et solidaire, incite les différents acteurs économiques à investir de manière responsable et finance, grâce aux produits solidaires sur lesquels le RESEAU financement alternatif est partenaire, des projets développés par des associations poursuivant le même objet.
Le réseau financement alternatif est à la fois une association sans but lucratif qui mène ses propres activités et un réseau d’associations membres réparties en 6 secteurs d’activité : Economie sociale, Environnement, Lutte contre l’exclusion, Paix et Droits de l’Homme, Education et formation, Relations Nord/Sud.

Contact: Olivier Jerusalmy – Chaussée d’Alsemberg, 303-309 à 1190 Bruxelles – 02/340.08.60 – fax 02/706.49.06 – olivier.jerusalmy@rfa.be, info@rfa.bewww.rfa.be

Centre de Référence de Namur (Médénam)
Referentie Centrum voor bemiddeling van schulden voor de Provincie Namen – MEDENAM ADP
MEDENAM is een vereniging Hoofdstuk XII beheerd door de Wet van 8 juli 1976, heden bestaande uit 30 OCMW’s.
Het gaat hier om een deskundig onderzoek en dokumentatie centrum dat de actie van de bemiddelingsdiensten van schulden gevestigd in de Provincie Namen steunt.
Deze opdrachten begrijpen namelijk :

 • het bijstaan aan de erkende instellingen in bemiddeling van schulden van de provincie, dit bijstaan is gericht op het juridisch plan en op de praktijk van de bemiddeling van schulden
 • inzekere moeilijke gevallen, beoordeeld als zeer ernstig, kan het hierboven vermeld bijstaan vervangen worden door het overnemen van het dossier door het centrum
 • in het algemen, de preventie tegen overschulden last
 • het bijstaan bij pedagogische en technische gevallen en eveneens de begroting van de steungroepen van preventie tegen overschuldenlast ingericht door de erkende instellingen voor bemiddeling van schulden of opgericht uit kracht van een conventie van samenwerking
 • de samenstelling van een algemene dokumentatie, wetgevend en jurisprudentie.

Contact: Marie Vandenbroeck , rue Rogier, 27 – 5000 NAMUR – 081/23.08.28 – info@medenam.be

Belgisch Netwerk Armoedebestrijding / Réseau belge de lutte contre la pauvreté
Het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN) zet alles in zijn werk om de armoede nationaal en structureel te bestrijden vanuit en samen met de verenigingen waar armen het woord nemen en relevante partners uit het middenveld. BAPN onderneemt acties en formuleert beleidsaanbevelingen en tracht op die manier de bestaande sociale, politieke en economische structuren te veranderen om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. BAPN streeft naar een beleid dat ook voor mensen in armoede een gunstig beleid is. Een beleid dat hen op korte termijn kan helpen de moeilijkheden in hun dagelijks leven te overkomen en dat op lange termijn armoede onmogelijk maakt. Via een positieve beeldvorming en communicatie (jaarlijks toegespitst op 17 oktober, werelddag van verzet tegen armoede) probeert BAPN het stigmatiserend beeld over mensen in armoede geleidelijk aan te doorbreken.

Contact: Paul Vaerenewyck – Rue du Progrès, 333 – 1030 Bruxelles – 02/265.01.54 – paul.vaernewyck@belgisch-netwerk-armoede.be

Forum bruxellois de lutte contre la pauvreté
De opdrachten van deze organisatie zijn gelijklopen met die van Belgisch Netwerk Armoedebestrijding / Réseau belge de lutte contre la pauvreté maar dan op reghionaal nveau.

Contact: Rocco Vitale, rue Fernand Bernier, 40 – 1060 Bruxelles – 02/348.50.23

Réseau wallon de lutte contre la pauvreté
De opdrachten van deze organisatie zijn gelijklopen met die van Belgisch Netwerk Armoedebestrijding / Réseau belge de lutte contre la pauvreté maar dan op reghionaal nveau.

Contact: Anne Leclercq,  rue Marie-Henriette, 12 – 5000 Namur – 081/31.21.17 – a.leclercq@rwlp.be

Féderation des services sociaux – Federatie van de Bicommunautaire Maatschappelijke Diensten
De FdSS-FBMD biedt haar leden verschillende diensten aan: de coördinatie van hun activiteiten, een bijdrage tot hun ontwikkelen, de verdediging van hun belangen en hun vertegenwoordiging op werkgeversniveau Als coördinerende instelling draagt ze eveneens bij tot het denk- en onderzoekswerk inzake maatschappelijk werk en de permanente opleiding van haar leden Ze ontwikkelt daarnaast tijdelijke of duurzame projecten om tegemoet te komen aan de vragen van haar leden of aan de noden van het terrein. Door systematisch interpellaties en aanbevelingen te formuleren, draagt ze tot slot bij tot de uitwerking van het sociaal beleid.

CONTACT: Gheudestraat 49 – 1070 Brussel (België) – 02/223 37 74 –  info@fdss.be